Vyhledávání na webu

Životní prostředí

„Chráníme přírodu, budujeme budoucnost: Náš závazek k udržitelnosti pro lepší životní prostředí.“

Recyklace v rámci hierarchie odpadového hospodářství

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. (cit. MŽP)

Nejlépe lze vysvětlit možnosti nakládání s odpady pomocí ilustrace hierarchie odpadů, kdy na vrcholu je nejvíce prospěšná forma nakládání s odpady, kdežto nejníže, logicky, je forma nejméně prospěšná.

ASSCO s.r.o. pracuje s odpady EPDM a drásaninou SBR.

V případě odpadů EPDM se jedná o odpady vznikající v technologickém procesu výroby primárních výrobků EPDM. Jedná se tedy o čisté odpady z výroby, tzv. Post Industrial Waste, nikoli však Post Consumer Waste (= EPDM výrobky na konci své životnosti).

V případě drásaniny se jedná o využití pneumatik na konci své životnosti (tzv. ELT pneumatiky – více zde: Udržitelnost - RPG Recycling, s.r.o.), kde pneumatika je tzv. odrásána na plášť pro položení nového běhounu, což je nazýváno protektorování. Takto odrásaný odpad je přijat do naší společnosti ASSCO a následně bude transformován na vysoce kvalitní materiál. Problematika pneumatik na konci životnosti je velmi přesně popsána v rámci RPG (Udržitelnost - RPG Recycling, s.r.o.), proto se nyní budeme věnovat pouze technickému odpadu EPDM.

Nejlepším řešením je redukce odpadů již při výrobě primárních výrobků.

Následně, tím druhým nejlepším způsobem se zdá býti znovupoužití technologických odpadů z výroby přímo při vzniku odpadu. Toto řešení je však pro mnohé firmy nákladné, a tak společnostem vyvstává možnost volby, jak s daným odpadem naložit.:  Možnost znovupoužití odpadů mj. existuje také ve formě prachu, kdy je pro EPDM drti nacházeno uplatnění pro produkci dalších výrobků tzv. jemného mletí, kde konečným produktem je prach, který je následně využíván jako výplň pro nové směsi v gumárenském průmyslu a také pro modifikaci asfaltů. Další ze známých možností je kombinace devulkanizované drtě ve vícesložkových směsích s PP a HDPE - jako termopolymery. Procento uplatnění použitých odpadů zpět do směsí je však stále malé, a to především z důvodu vysokých požadavků na kvalitu primárních směsí, jež by měly využity k produkci nových EPDM výrobků.

Třetí nejlepší volbou je recyklace – tedy rozpad na původní materiály. U EPDM materiálů se bavíme zejména o pryži, často se však v EPDM těsněních vyskytuje hliníková nebo železná výztuha, kterou ve společnosti ASSCO ale umíme separovat a vrátit ji zpět do hutního průmyslu. Tím se snižují požadavky na výrobu nového syntetického kaučuku a hutních materiálů.

Čtvrtou volbou je využití materiálu pro výrobu energie. Z hlediska udržitelnosti se však nejedná o výhodnou variantu, protože původní produkt je zničen, tak je výsledkem pouze zlomek energie, která byla primárně investována do výroby původního výrobku.

Skládkování je tou poslední a nejhorší možnou cestou. V některých částech světa je to však stále běžná praxe, která vytváří obrovskou zátěž pro životní prostředí, jehož ochrana je, zcela očekávatelně, v těchto oblastech velmi zanedbávána. 

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti právě nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. (cit. MŽP)

Hierarchie nakládání s odpady je součástí legislativy EU, konkrétně směrnice 2008/98, a je implementována jako environmentální legislativa v jiných částech světa. Pro členské státy EU je povinnost hledat řešení likvidace odpadu v co možná nejvyšším stupni hierarchie. Vědecký nástroj pro měření dopadu různých řešení likvidace odpadu se nazývá LCA – Life Cycle Assessment.


Recyklovaná pryž a vliv na životní prostředí

Recyklovaná pryž z EPDM je široce aplikována právě tam, kde mj. přichází do přímého kontaktu s přírodou. Jako nejběžnější způsob, pro ilustraci, použijme výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo příměs do asfaltu pro stavbu silnic. Široké použití má také v průmyslu a stavebnictví,  kde se z recyklované pryže za použití pojiva lisují desky různých rozměrů a jsou používány jako antivibrační rohože, protihlukové panely a mnoho dalšího (více na Produkty - GELPO, s.r.o.) Ve spoustě zemí světa již proběhla řada vědeckých studií, které analyzují dopady recyklovaného kaučuku na životní prostředí. 

Jeden z nejvýznamnějších ekologických problémů je potenciální vyluhování organických chemických látek z recyklované pryže – PAU. Nařízení komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. července 2021 stanovilo maximální množství na 20 mg/kg pro součet osmi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), jež mohou obsahovat granule nebo mulče, které se používají jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem, nebo také v sypké formě právě na hřištích či jiných sportovištích.Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.